ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

 

 1. A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Bérbeadó) adatai:

 

Vállalkozó neve:                              Venglovecz Sütő Enikő egyéni vállalkozó

Székhely:                                           2051 Biatorbágy Dévay Gyula utca 9.

Nyilvántartásba vevő szerv:        Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adószám:                                           57580931-1-33

Telefonszám:                                    0630/937-0917 vagy 0630/2140-568

E-mail cím:                                         info@kisautokolcsonzo.hu

 

A tárhelyszolgáltató adatai:             Név:                            Magyar Hosting Kft.

                                                           Székhely/telephely:   1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

                                                           Adószám:                    23495919241

                                                           E-mail:                        info@tarhely.com

 

A Bérbeadó tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Bérbeadó a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

 

 1. A Bérbeadó weboldalának címe:

 

www.kisautokolcsonzo.hu

 

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

 

 • Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon lefoglalható, bérbe vehető birtokba vehető ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.

 

 • Bérbeadó: a bérelhető kisautók (járművek, eszközök) kizárólagos tulajdonosa, aki az eszközöket a Bérlő részére bérbe adja.

 

 • Bérlő: a Bérbeadó által a weboldalon bemutatott kisautót bizonyos időre bérbe vevő, használó személy.

 

 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

 

A Bérbeadó a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a Bérlő részére.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Bérbeadó által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Bérlő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a www.kisautokolcsonzo.hu weboldalon, valamint személyesen, telefonon, elektronikus levélben történő megrendelés esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Bérlőkre vonatkoznak.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan bérletre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Bérlő a Bérbeadó internetes oldaláról, személyesen, elektronikus levélben vagy telefonon történő megrendeléssel kezdeményez. A bérlet során a Bérlő, ha a Bérbeadó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben, illetve szóban tehet meg. Amennyiben a Bérbeadó a bérleti díj megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi/átadja a Bérlő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Bérlő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld/ad visszajelzést a Bérbeadó részére, azonban a kisautót lefoglalja, vagy a bérleti díj összegét megfizeti a Bérbeadónak, úgy kell tekinteni, hogy a Bérlő az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti bérleti szerződés jön létre a Bérbeadó és a Bérlő között.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. 02. 01. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Bérlőre és bérletre hatályosak.

 

A Bérlő a megrendelés elküldése/közlése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Bérlő a megrendelés elküldésével/közlésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

A Bérbeadó fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének/közlésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

 

 1. A szerződés létrejötte:

 

Weboldalon, e-mailen, vagy telefonon történő foglalás esetén, a szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Bérlő a terméket lefoglalja, foglalását elküldi, és azt a Bérbeadó visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Bérlő ajánlatát) a Bérlő által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Bérbeadónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: a terméket már nem adja bérbe, az eszköz meghibásodott, vis maior, betegség, stb.). Elállás esetén a Bérbeadó köteles elszámolni a Bérlővel, amennyiben pénzmozgás történt.

 

A bérelhető termékek a www.kisautokolcsonzo.hu weboldalon is bemutatásra kerülnek. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Bérbeadó felelősséget nem vállal.

 

A „Kisautó foglalás” menüpontra kattintva érhető el a megrendelő űrlap.

A Bérlő megadja nevét, e-mail címét, telefonszámát, majd kiválasztja az általa megrendelni kívánt kisautót, kiválasztja az átvétel módját és leírja, hogy mikortól szeretné bérelni a kisautót és hány napon keresztül.

 

A bérleti díjat a személyes átvétel során, készpénzben vagy bankkártyával lehet megfizetni Bérbeadó részére, vagy átutalással a Bérbeadó bankszámlájára.

Bérbeadó a bérleti díj összegéről nyugtát ad, vagy számlát állít ki a Bérlő részére.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján, a bérlet időtartama alatt a Bérlő jogosult a kisautó kizárólagos használatára.

 

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Bérbeadó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Bérlő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Bérlő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Bérbeadó által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

 

A Bérlő a „Küldés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget vonhat maga után.

 

A megrendelés Bérbeadóhoz történő beérkezése válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül. A weboldalon történő elektronikus foglalás elküldésével, és a visszaigazolás megküldésével jön létre a szerződés a Bérlő és a Bérbeadó között, ezzel a Bérbeadó kinyilvánítja, hogy elfogadja a Bérlő foglalását.

 

Ha a Bérlő megrendelést küld a weboldalon, és a Bérbeadó a megrendelést e-mailben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Bérlő ajánlatát) bérleti szerződés jön létre a Bérlő és a Bérbeadó között. A jelen Általános Szerződési Feltételekben írt rendelkezések vonatkoznak az elektronikus levélben, vagy telefonon érkező megrendelésekre is.

A Bérlő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Bérbeadó elektronikus formában tárolja azt, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

 

 1. Ügyfélszolgálat:

 

A Bérbeadó a jelen Általános Szerződési Feltételekben írt elérhetőségein válaszol a Bérlők megrendeléssel kapcsolatos kérdéseire.

 

 1. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

 

A foglalás során a Bérlőnek lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

 

Ha a foglalás elküldését követően szeretné a Bérlő módosítani a megadott adatokat, ezt a Bérbeadó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni az Bérbeadó irányába.

 

A Bérlő a foglalás véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a Bérlő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

 

A foglalás során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Bérbeadó megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Bérlővel.

 

 1. Bérleti díj:

 

A weboldalon feltüntetett bérleti díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A bérleti díj összege Általános Forgalmi Adót nem tartalmaz, mert a Bérbeadó alanyi mentességet választó ÁFA alanyként végzi tevékenységét.

 

A Bérbeadó fenntartja az árváltoztatás jogát.

A Bérbeadó által küldött visszaigazolást követően a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon. Ilyen esetben a Bérbeadó a lefoglalt kisautó átadása előtt megkeresi a Bérlőt egyeztetés céljából. Az ilyen foglalásokat a Bérbeadó nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Bérbeadó nem vállal felelősséget. Bérbeadó mindent megtesz annak érdekében, hogy a bérbe vehető eszközök árait pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a weboldalon feltüntetésre, a Bérbeadó nem kötelezhető arra, hogy az eszközt a hibás áron adja bérbe.

 

 1. Fizetési feltételek:

 

A bérleti díjat a személyes átvétel során, készpénzben, vagy bankkártyával kell megfizetni Bérbeadó részére, vagy átutalással a Bérbeadó bankszámlájára.

A bérleti díj összegéről Bérbeadó nyugtát ad, vagy számlát állít ki Bérlő részére.

 

Előre utalással történő fizetés: a Bérlő ez esetben a Bérbeadó bankszámlájára utalja a bérleti díj összegét. Az összeg Bérbeadó bankszámlájára történő megérkezését követően a Bérbeadó intézkedik a termék átadásáról.

 

Az Bérbeadó bankszámlájának adatai:

 

Név:                            Venglovecz Sütő Enikő egyéni vállalkozó

Bankszámlaszám:      12010501 00330052 00200005

 

Az átutalást a Bérbeadó akkor tekinti elfogadottnak, ha annak összege a bankszámláján jóváírásra került. A fizetési határidő 3 munkanap. Ha a foglalás elküldését követő 3 munkanapon belül nem érkezik meg a bérleti díj összege Bérbeadó bankszámlájára, a Bérbeadó felveszi a kapcsolatot a Bérlővel. Ha nem sikerül kapcsolatba lépni a Bérlővel, a megrendelés törlésre kerül.

 

A Bérbeadó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Bérlő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (foglalás elküldése) a Bérbeadó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget vonhat maga után.

 

Amennyiben az eszközbérlet időtartama – a felek megállapodása alapján – meghosszabbításra kerül, úgy Bérlő köteles az új időtartamra megállapított bérleti díjat előre megfizetni Bérbeadó részére.

 

 1. Teljesítési idő, a teljesítés módja, kiszállítás költsége, kaució, felelősség:

 

A teljesítés időpontja a megrendelt termék Bérlő részére történő átadása. Az eszköz kizárólag akkor kerül átadásra Bérlő részére, ha a bérleti díj összege átadásra/átutalásra került és az Bérbeadóhoz megérkezett.

 

A kisautó kiszállítása a kezdő napot megelőző napon 17:30 és 19:30 óra között, visszaszállítása az utolsó napon 17:30 és 19:30 óra között történik. Személyes átvételre is ekkor van lehetőség. 

 

Perc alapú élményautózásra kizárólag személyes átvétel esetén van lehetőség.

 

Az átvétel helyszíne:

 

1043 Budapest, Kassai utca 15. fsz.

 

Kiszállítás:

 

A Bérlő kérheti a kisautó kiszállítását is. A kiszállítás díja minden esetben a Bérlőt terheli, melyet a bérleti díjjal egyidejűleg köteles megfizetni a Bérbeadó részére.

 

A kiszállítás díja:

 

 • Kiszállítás díja Budapest IV. és XV. kerületben: ingyenes.
 • Kiszállítás díja Budapest II., III., V., VI., VII., VIII., XIII., XIV., XVI. kerületeiben: 2.000,- Ft.
 • Kiszállítás díja Budapest IX., X., XI.,  XII. kerületeiben: 3.500,- Ft.
 • Kiszállítás díja Budapest XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületeiben: 5.000,- Ft.
 • Kiszállítás díja Budapesten belül 20.000,- Ft feletti megrendelés esetén: ingyenes.
 • Kiszállítás díja Budapesten kívül: 60 Ft/km (a km számítás Budapest, IV. kerületi telephelyünktől történik). Bérbeadó Budapesten kívülre 20.000,- Ft feletti foglalás esetén vállal kiszállítást.
 • Fizetős parkolási övezetben a parkolás díja is felszámításra kerül.

 

Kaució:

 

Bérlő a bérleti szerződés megkötésekor (legkésőbb az eszköz átvételekor) köteles járművenként 30.000,- Ft összegű kauciót megfizetni Bérbeadó részére. A bérelt eszköz(ök) – a bérlet időtartama alatti – károsodása esetén Bérbeadó jogosult a letétbe helyezett összeget felhasználni az eszköz cseréjére, javítására. Amennyiben az eszköz nem károsodott, hibátlan, tiszta állapotban kerül visszaadásra, Bérbeadó a biztosítékként letétbe helyezett összeget – átadás-átvételi elismervény ellenében – visszaadja Bérlő részére.

 

Bérbeadó a teljesítés (átadás) során az eszköz használatát bemutatja Bérlő részére.

 

A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt eszköz a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti használatra alkalmas. Felek erről az átadással egyidőben közösen meggyőződnek. A Bérlő az eszközt tiszta, használatra alkalmas állapotban veszi át és kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközt rendeltetésszerűen, a tőle elvárható gondossággal használja. A Bérlő köteles gondoskodni a bérbe vett eszköz tisztántartásáról és állagának megóvásáról. Ha az eszköz a Bérlő hibájából meghibásodik, megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik, a Bérlő köteles az eszköz bekerülési értékét megtéríteni Bérbeadó részére.

A bérbe vett eszközben bekövetkezett károk miatt Bérlő köteles helytállni. Amennyiben a bérbe vett eszköz – a bérlet időtartama alatt – elveszik, meghibásodik, használhatatlanná válik, megsérül, vagy teljes egészében megsemmisül, Bérlő köteles a kaución felüli kárt is (a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott érték alapján) megtéríteni Bérbeadó részére, legkésőbb a bérleti időszak lejártakor.

 

A bérelhető eszközök bekerülési értéke az alábbiak szerint alakul:

 

Rendőrautó                                                  80.000,- Ft,

Tűzoltóautó                                                   80.000,- Ft,

Ezüst BMW X6                                                80.000,- Ft,

Kék Audi Q7                                                   80.000,- Ft,

Rózsaszín Mercedes SL65                              80.000,- Ft,

Fekete Mercedes GL63                                  80.000,- Ft.

 

 

Bérlő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával elfogadja és tudomásul veszi, hogy a gyermek jármű 1,5 (másfél) éves kortól 6 (hat) éves korig (20-22 kg súlyig és kb. 120 cm magasságig) használható.

 

Bérlő a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő jogait a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, az eszközt nem adhatja albérletbe, annak használatát nem engedheti át 3. személynek. Ha a Bérlő az eszközt a Bérbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

 

A bérbe vett eszköz nem megfelelő, rendeltetésellenes használatából eredő károkért, az esetleges balesetekért Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli.

 

Bérlő tudomásul veszi, hogy köteles minden olyan információról, tényről haladéktalanul értesíteni Bérbeadót, amely a bérlettel kapcsolatba hozható, a megfelelő szakmai tanácsadás érdekében. Bérbeadó nem vállal felelősséget a tudomásán kívüli tények miatti és a megfelelő tájékoztatás elmaradásából eredő problémákért, egészségkárosodásért.

 

 1. A bérelt eszköz visszaszolgáltatása:

 

A bérlet lejártakor Bérlő köteles a bérelt kisautót tiszta, hibátlan, további használatra alkalmas állapotban a Bérbeadónak visszaszolgáltatni. Amennyiben a Bérlő a szerződés lejárta után, késedelmesen szolgáltatja vissza az eszközt, a Bérbeadó jogosult a késedelem napjaira, naponta 5.000,- Ft, azaz ötezer forint összeget, kötbér jogcímen felszámítani, melyet Bérlő köteles az eszköz visszaszolgáltatásával egyidejűleg megfizetni Bérbeadó részére. A bérelt eszköz esetleges elveszése, megsemmisülése (és erről való késedelmes tájékoztatás) esetén a Bérlő köteles megtéríteni az eszköz jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott értékét (amibe beszámításra kerülhet a korábban átadott biztosíték (kaució) összege), valamint a kötbér értékét is.

 

 1. Adatvédelem:

 

Bérbeadó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Bérbeadó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Bérlői személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató a Bérbeadó weboldalán és székhelyén érhető el.

 

 1. Elállási jog:

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Bérlőt az eszköz átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Bérlő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az eszköz átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül. A Bérlő ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Címzett:          Venglovecz Sütő Enikő egyéni vállalkozó

Cím:                 2051 Biatorbágy Dévay Gyula utca 9.

 

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

                                                                                                                                       

Kelt

 

A nyilatkozatot a Bérlő elküldheti az Bérbeadónak e-mailen (info@kisautokolcsonzo.hu), vagy székhelyére címzett postai levél (Venglovecz Sütő Enikő egyéni vállalkozó 2051 Biatorbágy Dévay Gyula utca 9.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Bérlő elállási szándékát legkésőbb az eszköz átvételétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Bérlőt terheli. Amennyiben a Bérlő ilyen módon eláll a szerződéstől, az Bérbeadó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Bérlő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Bérbeadó a Bérlőnek visszajáró összeget a Bérlő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Bérlő kifejezett beleegyezése alapján az Bérbeadó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Bérlőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

 

Amennyiben a Bérlő a legkevésbé költséges szállítási mód helyett kifejezetten más szállítási módot igényelt, az Bérbeadó az ebből eredő többletköltséget nem köteles visszatéríteni.

 

Az Bérbeadó mindaddig jogosult visszatartani a termék ellenértékét és a vásárlás során felmerült költségeket, amíg a Bérlő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Az ezközt a Bérlőnek indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell küldenie az Bérbeadó részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Bérlő viseli. Az Bérbeadó nem köteles átvenni az utánvéttel, vagy portósan visszaküldött terméket, mivel a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költség a Bérlőt terheli.

 

A Bérlő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A Bérlő nem gyakorolhatja elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Bérbeadó a teljesítést a Bérlő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a Bérlő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A Bérbeadó a bérbe vett eszköz átadásával teljesíti kötelezettségeit, így ezt követően a Bérlő nem jogosult az elállásra.

 

A Bérlő arra vonatkozó kérését, hogy a Bérbeadó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már az elállási határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a Bérbeadóval kifejezetten közölni. Ha a Bérlő a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás Bérbeadóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Bérbeadó számára megfizetni.

 

 1. A Bérbeadó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 

Amennyiben a Bérlő a Bérbeadó által bérbe adott termékkel, vagy Bérbeadó szolgáltatásával kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Bérbeadó felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Venglovecz Sütő Enikő egyéni vállalkozó 2051 Biatorbágy Dévay Gyula utca 9.), vagy elektronikus levél formájában (info@kisautokolcsonzo.hu) teheti meg.

 

A Bérbeadó minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Bérbeadó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Bérlő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Bérbeadó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Bérlőnek átadni.

 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Bérlőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

Az írásbeli panaszt a Bérbeadó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Bérbeadó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Bérbeadó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • a Bérlő neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Bérlő panaszának részletes leírása, a Bérlő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Bérbeadó nyilatkozata a Bérlő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Bérlő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Bérbeadó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Bérbeadó köteles a Bérlőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Bérlő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Bérbeadó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

 

A Bérbeadó ezúton tájékoztatja a Bérlőket, hogy amennyiben a Bérlő nem ért egyet a Bérbeadó válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Bérlő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Bérbeadó székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Bérlő.

 

A Bérbeadó székhelye szerinti Békéltető Testület:

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Bérlő és a Bérbeadó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

 

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Bérlő megkísérelje a vitát közvetlenül a Bérbeadóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Bérlőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Bérlő hátrányára dönt.

 

A Békéltető Testület eljárása a Bérlő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

 • a Bérlő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Bérbeadó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Bérlő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Bérlő nyilatkozatát arról, hogy a Bérlő a Bérbeadóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Bérlő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Bérlő aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Bérlő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Bérbeadó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Bérlő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Bérlő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Amennyiben a Bérlő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

A Bérlő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Vegyes és záró rendelkezések:

 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

 1. Vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

 

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. 02. 01. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, foglalások, szerződések tekintetében alkalmazandók.